UR101
Santa with
Stocking
MODEL

UR102
Santa with
Tree
MODEL

UR103
Santa with
Wreath
MODEL

UR104
Santa with
Toy
MODEL

UR105
Pariotic Santa

UR111
Santa with
Music

UR112
Santa with Bears

UR113
Saint Nicholas

UR115
Skiing Santa

UR116
Santa with
List

UR117
Santa with
Ark

UR118
Ecology Santa

UR119
Mrs. Claus
with Cake

UR120
Woodland Santa

UR121
Santa with
Doll

UR122
Toymaker Santa

UR123
Sleepy
Time Santa

UR125
Lunar Santa

UR126
Fisherman
Santa

UR127
Della
Robbia Santa

UR128
Fireman
Santa

UR129
Santa with
Sailboats

UR130
Peace
Santa

UR131
True
Spirit Santa

UR132
Santa with
Quilt
MODEL

UR135
Santa
Profile
MODEL

UR150
Santa with
Sheep

UR151
Santa at
North Pole with
Polar Bear

UR152
Santa with
Nutcracker

UR153
Santa with
Hot Chocolate

UR154
Santa with
Angel